ตรวจเช็คราคาเหล็กเส้น (Round Bar Price) ราคากลางอัพเดทล่าสุด ปี 2559

ราคาเหล็กเส้น (Round Bar Price) สำหรับเหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย เป็นข้อมูลราคากลางจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ เหมาะสำหรับช่าง หรือผู้รับเหมา ใช้ในการประเมินราคาค่าวัสดุ 

ราคาเหล็กเส้น  เหล็กเส้นกลม  เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กเส้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างออกไป เช่น RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา และปอกคาน เหล็กเส้นข้ออ้อย ใช้สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรง อาทิ อาคารสูง เป็นต้น

ราคาทั้งหมดเป็นราคาต่อตัน ซึ่งเป็นราคากลางจากกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ราคาเหล็กเส้น ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

ราคาเหล็กเส้นกลม SR24 (ราคาต่อตัน)

ลำดับ ราคาเหล็กเส้น กลม SR24 ความยาว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กเส้นกลม 6 มม.                 10 เมตร 15,025.00 15,580.00
16,630.00
18,966.67
19,800.00
-
17,200.33   
2 เหล็กเส้นกลม 9 มม. 10 เมตร 14,101.00
14,530.20
15,269.80
18,133.33
18,966.67
-
16,200.20
3 เหล็กเส้นกลม 12 มม. 10 เมตร 13,975.00 14,600.00
15,650.00
17,800.00
18,633.33
-
16,131.67
4 เหล็กเส้นกลม 15 มม. 10 เมตร 13,750.00
14,375.00
15,425.00
17,600.00
18,433.33
-
15,916.67
5 เหล็กเส้นกลม 19 มม. 10 เมตร 13,775.00
14,400.00
15,450.00
17,633.33
18,466.67
-
15,945.00
6 เหล็กเส้นกลม 25 มม. 10 เมตร 13,775.00
14,400.00
15,450.00
17,633.33
18,466.67
-
15,945.00

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (ราคาต่อตัน)

ลำดับ ราคาเหล็กเส้น ข้ออ้อย SD30 ความยาว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. 10 เมตร 13,150.00 13,800.00
14,300.00
16,200.00
18,700.00
-
15,230.00
2 เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. 10 เมตร 13,050.00
13,700.00
14,200.00
16,000.00
18,500.00
-
15,090.00
3 เหล็กเส้นข้ออ้อย 20 มม. 10 เมตร 13,050.00
13,700.00
14,200.00
16,000.00
18,500.00
-
15,090.00
4 เหล็กเส้นข้ออ้อย 25 มม. 10 เมตร 13,050.00
13,700.00
14,200.00
16,000.00
18,500.00
-
15,090.00

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 (ราคาต่อตัน)

ลำดับ ราคาเหล็กเส้น ข้ออ้อย SD40 ความยาว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กเส้นข้ออ้อย 10 มม. 10 เมตร 13,200.00 14,200.00
15,200.00
16,700.00
19,200.00
-
15,700.00
2 เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. 10 เมตร 13,581.00
14,110.20
14,849.80
17,700.00
18,533.33
-
15,754.87
3 เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. 10 เมตร 13,581.00
13,910.20
14,649.80
17,500.00
18,533.33
-
15,594.87
4 เหล็กเส้นข้ออ้อย 20 มม. 10 เมตร 13,581.00
13,910.20
14,649.80
17,500.00
18,533.33
- 15,594.87
5 เหล็กเส้นข้ออ้อย 25 มม. 10 เมตร 13,581.00
13,910.20
14,649.80
17,500.00
18,533.33
- 15,594.87
6 เหล็กเส้นข้ออ้อย 28 มม. 10 เมตร 13,581.00
13,910.20
14,649.80
17,500.00
18,533.33
- 15,594.87
7 เหล็กเส้นข้ออ้อย 32 มม. 10 เมตร 12,700.00 13,700.00
14,700.00
16,200.00
18,700.00
-
15,200.00

แหล่งข้อมูล : ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาเหล็กเส้น ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

ราคาเหล็กเส้นกลม SR24 (ราคาต่อตัน)

ลำดับ ราคาเหล็กเส้น กลม ความยาว ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กเส้นกลม 6 มม. 10 เมตร 17,945.83 17,465.83
16,944.79
15,525.00
15,100.00
14,700.00 16,280.24
2 เหล็กเส้นกลม 9 มม. 10 เมตร 16,900.05 16,525.72
15,943.86
14,750.40
14,247.80
13,874.00
15,373.64
3 เหล็กเส้นกลม 12 มม. 10 เมตร 17,037.66 16,557.66
15,859.58
14,475.00
14,050.00
13,650.00
15,271.65
4 เหล็กเส้นกลม 15 มม. 10 เมตร 16,890.02 16,410.02
15,687.53
14,250.00
13,825.00
13,425.00
15,081.26
5 เหล็กเส้นกลม 19 มม. 10 เมตร 16,910.02 16,430.02
15,762.53
14,275.00
13,850.00
13,450.00
15,112.93
6 เหล็กเส้นกลม 25 มม. 10 เมตร 16,910.02 16,430.02
15,712.53
14,275.00
13,850.00
13,450.00
15,104.60

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (ราคาต่อตัน)

ลำดับ ราคาเหล็กเส้น ข้ออ้อย ความยาว ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. 10 เมตร 17,553.57 17,053.57
16,803.57
14,100.00
13,750.00
13,150.00
15,401.79
2 เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. 10 เมตร 17,276.19 16,776.19
16,526.19
14,100.00
13,650.00
13,050.00
15,229.76
3 เหล็กเส้นข้ออ้อย 20 มม. 10 เมตร 17,276.19 16,776.19
16,526.19
14,100.00
13,650.00
13,050.00
15,229.76
4 เหล็กเส้นข้ออ้อย 25 มม. 10 เมตร 17,276.19 16,776.19
16,526.19
14,100.00
13,650.00
13,050.00
15,229.76


ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 (ราคาต่อตัน)

ลำดับ ราคาเหล็กเส้น ข้ออ้อย ความยาว ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กเส้นข้ออ้อย 10 มม. 10 เมตร 16,700.00 15,700.00
15,200.00
14,700.00
14,200.00
13,200.00
14,950.00
2 เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. 10 เมตร 16,516.91 16,142.57
15,544.09
14,170.40
13,667.80
13,294.00
14,889.30
3 เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. 10 เมตร 16,298.63 15,924.29
15,362.15
13,970.40
13,467.80
13,094.00
14,686.21
4 เหล็กเส้นข้ออ้อย 20 มม. 10 เมตร 16,298.63 15,924.29
15,322.15
13,970.40
13,467.80
13,094.00
14,679.55
5 เหล็กเส้นข้ออ้อย 25 มม. 10 เมตร 16,298.63 15,924.29
15,322.15
13,970.40
13,467.80
13,094.00
14,679.55
6 เหล็กเส้นข้ออ้อย 28 มม. 10 เมตร 16,298.63 15,924.29
15,322.15
13,970.40
13,467.80
13,094.00
14,679.55
7 เหล็กเส้นข้ออ้อย 32 มม. 10 เมตร 16,200.00 15,200.00
14,700.00
14,200.00
13,700.00
12,700.00
14,450.00


ผลงานของเราล่าสุด

ผลงาน พฤศจิกายน 2560