เหล็กฉาก (Equal Angle) TIS/JIS เกรด SM400, SM490, SM520, SS400